Symfony v7.0.0-RC1 released!

Symfony v7.0.0-RC1 has been released.

Link: Release v7.0.0-RC1 · symfony/symfony · GitHub