Symfony v6.4.0-RC2 released!

Symfony v6.4.0-RC2 has been released.

Link: Release v6.4.0-RC2 · symfony/symfony · GitHub