Symfony v6.4.0 and v6.3.9 released!

Symfony v6.4.0 and v6.3.9 has been released.

Link: Release v6.4.0 · symfony/symfony · GitHub

Link: Release v6.3.9 · symfony/symfony · GitHub