Symfony v6.3.5 and v5.4.29 released!

Symfony v6.3.5 and v5.4.29 has been released.

Link: Release v6.3.5 · symfony/symfony · GitHub

Link: Release v5.4.29 · symfony/symfony · GitHub