Symfony v6.3.4 and v5.4.28 released!

Symfony v6.3.4 and v5.4.28 has been released.

Link: Release v6.3.4 · symfony/symfony · GitHub

Link: Release v5.4.28 · symfony/symfony · GitHub