Symfony v6.3.0-RC1 released!

Symfony v6.3.0-RC1 has been released.

Link: Release v6.3.0-RC1 · symfony/symfony · GitHub