Symfony v5.4.26 released!

Symfony v5.4.26 has been released.

Link: Release v5.4.26 · symfony/symfony · GitHub