Symfony v5.3.0-BETA2, v5.2.7 and v4.4.22 released!

Symfony v5.3.0-BETA2, v5.2.7 and v4.4.22 has been released.

Link: Release v5.3.0-BETA2 · symfony/symfony · GitHub

Link: Release v5.2.7 · symfony/symfony · GitHub

Link: Release v4.4.22 · symfony/symfony · GitHub

Corresponding tweet for this thread:

Share link for this tweet.