Symfony v6.1.0-BETA2, v6.0.8 and v5.4.8 released!

Symfony v6.1.0-BETA2, v6.0.8 and v5.4.8 has been released.

Link: Release v6.1.0-BETA2 · symfony/symfony · GitHub

Link: Release v6.0.8 · symfony/symfony · GitHub

Link: Release v5.4.8 · symfony/symfony · GitHub

Corresponding tweet for this thread:

Share link for this tweet.