Symfony v5.1.5 released!

Symfony v5.1.5 has been released.

Link: https://github.com/symfony/symfony/releases/tag/v5.1.5

1 Like